Nils Holgerssongymnasiet
Post: 274 80 Skurup
Besök: Skurup 108 Se karta
Tel: 0411-53 64 12
nhgymnasiet@skurup.se Skurups kommuns webbplats

Skolinspektionens beslut

Vid uppföljning av tidigare beslut konstaterar Skolinspektionen att huvudmannen avhjälpt påtalade brister. Skolinspektionen avslutar härmed den riktade tillsynen.


Avhjälpta brister

Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling


Bedömning av brist

Skolinspektionen konstaterade i tidigare beslut att Skurups kommun inte uppfyllde författningskraven avseende att: Utbildningen utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. (5 kap. 3 § skollagen)


Motivering

Skurups kommun, som är huvudman för Nils Holgerssongymnasiet, har den 14 oktober 2019 inkommit med redovisning av de åtgärder som vidtagits efter Skolinspektionens beslut. Av redovisningen samt de uppgifter som framkommit i intervjuer vid uppföljningsbesöket den 6 november 2019 och intervju med representanter för huvudmannen den 12 november 2019 framgår inget annat än att huvudmannen har vidtagit sådana åtgärder att bristerna avseende trygghet och studiero får anses vara avhjälpta.