Nils Holgerssongymnasiet
Post: 274 80 Skurup
Besök: Skurup 108 Se karta
Tel: 0411-53 64 12
nhgymnasiet@skurup.se Skurups kommuns webbplats

Skolinspektionens riktade tillsyn kring trygghet och studiero

Med anledning av Skolinspektionens riktade tillsyn kring trygghet och studiero på Nils Holgerssongymnasiet i Skurup

Under våren har Skolinspektionen genomfört en kvalitetsgranskning av verksamheten vid Nils Holgerssongymnasiet. Skolinspektionen har bedömt skolans arbetssätt inom fyra områden; rektors ledarskap, undervisning, bedömning och betygssättning samt trygghet och studiero. Inom de tre första områdena bedömer Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete per område måste inledas.

När det gäller trygghet och studiero har Skolinspektionen fattat ett separat beslut om att förelägga Skurups kommun att vid vite av 500 000 kr senast 14 oktober 2019 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. Alla elever ska tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.

Skolan har under de senaste åren påbörjat en förändringsresa mot bättre rutiner och större samsyn för att bland annat hantera trygghet och studiero. Personal och elever har tillsammans tagit fram skolans gemensamma värdeord trygghet, glädje, gemenskap, ansvar och respekt som ska genomsyra hela verksamheten. En av våra förstelärare har ett särskilt ansvar att driva värdegrundsfrågor. En gemensam lektionsstruktur har tagits fram och lärarna träffas kontinuerligt för att diskutera utmaningar och delge varandra goda exempel.

Under våren har vi infört ett nytt digitalt uppföljningssystem, Draftit, för att tydligare kunna följa kränkningsärenden för att all personal, elev och föräldrar ska bli delaktiga. Draftit ger en god överblick och vana i hur skolan gemensamt hanterar ärenden.

Med anledning av Skolinspektionens beslut kommer skolledning och förvaltning med omedelbar verkan intensifiera arbetet med att alla elever ska möta en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.

Vi uppskattar Skolinspektionens besök, vilket hjälper oss med ännu bättre fokus på de mycket viktiga frågorna kring att alla elever ska känna trygga och säkra på vår skola.

Kontakt:

Eva Legrand, rektor för Nils Holgerssongymnasiet

eva.legrand@skurup.se